a
Ako požiadať o invalidný dôchodok | CrohnClub.sk

Ako požiadať o invalidný dôchodok

Kedy máte nárok na invalidný dôchodok?

Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať dlhšie ako jeden rok.

Čo treba urobiť pre získanie invalidného dôchodku ?

Musíte podať žiadosť o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. Formulár je veľmi komplikovaný, spíše ho s vami zamestnanec poisťovne. Od podania žiadosti máte právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy aj fotokópie. Tlačivo pre získanie invalidného dôchodku je dostupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne, a aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Čo musí nesmie chýbať v žiadosti o invalidný dôchodok?

Spolu so žiadosťou, je potrebné predložiť odpracované roky (cez evidenčné listy dôchodkového poistenia) a zdravotnú dokumentáciu, tj. aktuálne odborné lekárske nálezy. V žiadosti uveďte dátum, od ktorého požadujete priznanie invalidného dôchodku.

Čo v prípade, že žiadosť na invalidný dôchodok zamietnu?

O invalidných dôchodkoch rozhoduje Ústredie Sociálnej poisťovne. Tá je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od podania, v zložitých prípadoch do 120 dní. Ak sa domnievate, že rozhodnutie o invalidnom dôchodku nie je správne, napríklad vašu žiadosť zamietli alebo nesúhlasíte so stanovenou mierou poklesu schopnosti pracovať, máte právo do 30 dní od doručenia rozhodnutia sa proti nemu odvolať. Odvolanie sa podáva v Sociálnej poisťovni. Pri spisovaní odvolania je vhodné držať sa faktov súvisiacich so zdravotným stavom preukázaným lekárskymi správami.

Výška invalidného dôchodku

V novom dôchodkovom systéme závisí výška invalidného dôchodku od príjmov občana počas celého pracovného života (pred vznikom invalidity). Znamená to, že občan, ktorý zarábal viac, a preto počas svojho života platil vyššie odvody, bude mať pri rovnakom znížení schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj vyšší invalidný dôchodok, než občan, ktorý počas svojho života zarábal menej, a platil si aj nižšie odvody. Najhoršie sú na tom živnostníci, ktorí si platili minimálne, prípadne žiadne odvody.

Ako sa vypláca invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, vždy v pravidelne sa opakujúcich, mesačných výplatných termínoch. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa každému osobitne.

Práca popri invalidnom dôchodku

V novom dôchodkovom systéme môže občan počas poberania invalidného dôchodku bez obmedzenia pracovať. Invalidný dôchodok nie je nijako obmedzený. Poberatelia invalidného dôchodku pri zamestnaní nie sú nijako obmedzovaní, len ich zdravotnými možnosťami. Môžu poberať invalidný dôchodok v plnej výške a súčasne pracovať bez obmedzenia. Výplata invalidného dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu a ani druhom zárobkovej činnosti. Invalidného dôchodcu neobmedzuje ani Zákonník práce.

Zdroj: Roland Regely, Finance.sk

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri