a
Ako si vybaviť preukaz ZŤP | CrohnClub.sk

Ako si vybaviť preukaz ZŤP

Aby ste získali preukaz ZŤP, musíte podať žiadosť na vydanie preukazu ZŤP na najbližšom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v sociálnom oddelení.

Ešte predtým však musíte podstúpiť lekársku prehliadku, aby ste mohli priložiť tlačivo na doloženie zdravotného stavu pre účely posúdenia ťažko zdravotne postihnutého občana. Tu je potrebné, aby ste si dali dokopy všetky vyšetrenia od odborných lekárov, všetky nálezy a všetky ich dokladovali.

Pri podávaní žiadosti a doložených lekárskych posudkov je potrebné pridať aj dve farebné fotografie s veľkosťou ako pre starý občiansky preukaz, teda 3×4 cm.

Následne budete predvolaní na lekársku prehliadku k posudkovému lekárovi, kde sa rozhodne o možnosti vašej invalidity a možnosti poberať invalidný dôchodok. Do 30 dní dostanete rozhodnutie, voči ktorému sa môžete odvolať, najprv na Sociálnu poisťovňu, ak nie ste spokojní, môžete podať podanie na príslušný okresný súd.

Výhody ZŤP

Dane a poplatky v meste a obci

Ak má vaša obec alebo mesto schválené uznesenie alebo Všeobecno-záväzné nariadenie o zľavách pre občanov ZŤP a invalidov, najčastejšie to je v prípade poplatku za odvoz komunálneho odpadu, na daniach za nehnuteľnosti alebo poplatku za psa, môžete žiadať o úľavy. Taktiež môžete dostať zľavu na daň za garáž, byt alebo pozemok. Preto sa informujte na obecnom alebo mestskom úrade o možnostiach zliav a výhod pre občanov ZŤP a lebo invalidov.

Oslobodenie od poplatkov pre ZŤP

Občania s preukazom ZŤP môžu byť oslobodení aj od poplatkov za vydanie niekoľkých dokumentov ohľadne vozidla a držiteľa preukazu ZŤP, za psa so špeciálnym výcvikom, za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, za vydanie kolaudačného rozhodnutia na dokončených stavieb. Za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenska a povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.

Cestovanie vlakom, MHD a autobusmi

Cestovanie na železniciach je od 17. novembra 2014 bezplatne pre všetkých poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v II. triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni. Cestovanie autobusom prináša pre zdravotne postihnutých zľavu, tá však závisí od jednotlivých prepravcov a vzťahujú sa aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa. V niektorých mestách je možná preprava aj v MHD a to úplne bezplatne alebo so zľavou. Ak ste držiteľom preukazu na cestovanie vlakom zadarmo a zároveň ste len invalidným dôchodcom, musíte si preukaz každý rok obnoviť. Okrem potvrdenia o dôchodku potrebujete aj dve fotografie.

Koncesionárske poplatky

  • osoby s ŤZP sú oslobodené do platenia koncesionárskych poplatkov
  • na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

Zľavy z koncesionárskych poplatkov platia aj pre poberateľov dôchodkových dávok a dôchodcov. V ich prípade sa sadzba znižuje na polovicu.

Oslobodenie od rôznych poplatkov

  • od poplatku 6,50 eur za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP
  • od poplatku 9,50 eur za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
  • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
  • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
  • od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis , ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu
  • od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec
  • od poplatku 16,50 eur za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR
  • od poplatku 66 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

Parkovací preukaz

Vystavuje sa osobám ZŤP na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným autom. Majiteľ preukazu môže stáť na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP. Pri vyhotovení preukazu je potrebné predložiť OP a fotografiu (3x3cm).

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

Zdroj : RCHD
Roland Regely, Finance.sk

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri