Súhrn sociálneho zabezpečenia pre IBD pacientov

18. 1. 2021

Nešpecifické zápalové ochorenia čriev sú chronické, v určitých prípadoch invalidizujúce ochorenia vedúce k poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť až k dlhodobej práceneschopnosti.

 

 

Autor článku:
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
Gastrocentrum Ružinov

 

Sociálne zabezpečenie pre IBD pacientov je ukotvené v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

INVALIDNÝ DÔCHODOK

Na základe poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v porovnaní so zdravou osobou je možné IBD pacientovi priznať čiastočný prípadne plný invalidný dôchodok v závislosti od stupňa priznanej invalidity. Žiadosť podáva priamo samotný pacient. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Zákon definuje u IBD pacientov tri stupne invalidity podľa jednotlivých štádií ochorenia.

Prvý stupeň je definovaný ako pokojové štádium, teda štádium remisie. IBD pacient je v bezpríznakovom období, nemá zníženú výkonnosť organizmu. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je pre prvý stupeň 10%.

Druhý stupeň je definovaný ako relaps ochorenia so zníženou výkonnosťou organizmu, kolonoskopicky dokázanou miernou až stredne ťažkou aktivitou. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pre druhý stupeň je 20 až 40%.

Tretí stupeň invalidity u  IBD pacientov je štádium s komplikáciami, ťažkou malnutríciou, poruchami črevnej pasáže s podstatným znížením výkonnosti organizmu a je mu pridelená miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v rozmedzí od 60 do 70%.

Pacient s priznaným čiastočným invalidným dôchodkom môže vykonávať pracovnú činnosť. V prípade plného invalidného dôchodku však zárobková činnosť nie je umožnená.

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

IBD pacient s mierou funkčnej poruchy najmenej 50% má nárok na sociálnu pomoc zo strany štátu (Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). O kompenzácie žiada pacient písomnou žiadosťou príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, vyhlásenie o majetkových pomeroch, lekársky nález od ošetrujúceho lekára, prípadne iné doklady. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok vydaný na základe predložených dokumentov oddelením posudkových činností. Zdravotne ťažko postihnutý občan (ZŤP) má nárok na oslobodenie od viacerých poplatkov ako sú poplatok za odvoz komunálneho odpadu, daň za nehnuteľnosť, poplatok za psa, poplatok za vydanie dokumentov (kolaudačné rozhodnutie, zápis motorového vozidla, koncesionárske poplatky), cestovanie železničnou a autobusovou dopravou. Pacient s priznaným ZŤP môže rovnako požiadať o peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na diétne stravovanie, peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

 

KÚPEĽNÁ LIEČBA

Kúpeľná liečba môže byť účinnou doplnkovou súčasťou liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Je vyhradená pre pacientov v  bezpríznakovom štádiu (v remisii). IBD pacienti sú podľa platnej legislatívy radení do skupiny B, ktorej zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia avšak služby z verejného zdravotného poistenia pokryté nie sú. Týmto pacientom sú teda kúpeľné procedúry plne hradené, pacient si však ubytovanie a stravovanie musí hradiť plne sám.

Výnimku tvoria pacienti po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov od operácie s výnimkou operácie slepého čreva, ktorí sú radení do skupiny A. Tejto skupine pacientov je poskytované plné hradenie kúpeľnej liečby.

https://crohnclub.sk/blog/suhrn-socialneho-zabezpecenia-pre-ibd-pacientov

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri